Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Muzeum - Zamek w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 07.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.2012

 

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Muzeum jest w trakcie realizacji projektu pn. www.muzeach, którego jednym z rezultatów będzie udostępnienie nowej strony Muzeum - Zamek w Łańcucie, dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

SERWIS www.zamek-lancut.pl

został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz częściowo WCAG 2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami:

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające tekst dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu jest możliwa przy pomocy myszki lub klawiatury.

Wygląd

Serwis jest oparty na stylach CSS.

Skróty klawiszowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

Oświadczenie zostało zaktualizowane dnia 2020-09-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub obiektów prosimy o kontakt:

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Sekretariat

tel. (17) 225 20 08, (17) 749 38 61

fax. (17) 225 20 12

email: muzeum@zamek-lancut.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

KASY BILETOWE

Kasy biletowe Muzeum znajdują się w budynku Podkarpackiego Centrum Dziedzictwa zwanego dalej „Maneżem” przy ulicy 3 Maja 10. Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, jedynie w drzwiach znajduje się niski próg, który może utrudnić poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

 

Teren przed Maneżem ułożony jest z nierównomiernej kostki granitowej.

Brama do Maneżu usytuowana jest naprzeciw bramy prowadzącej do Parku wewnętrznego. Pomiędzy bramami znajduje się ulica i przejście dla pieszych. Dojście do Zamku prowadzi równymi alejami.

System rezerwacji i sprzedaży biletów zezwala na zakup biletów wstępu bezpośrednio na każdej z ekspozycji.

W budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzebo osób z niepełnosprawnościami.

 

PARKING

Ze względu na rozległy teren zespołu pałacowo – parkowego a tym samym rozmieszczenie ekspozycji - osobom niepełnosprawnym zapewniamy wjazd na teren zespołu oraz swobodny podjazd możliwie jak najbliżej wejścia na ekspozycje [prosimy o wcześniejsze  zgłoszenie takiej potrzeby].

Na terenie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku znajdują się strefy bezpłatnego parkowania dla Osób niepełnosprawnych.

Muzeum na terenie ekspozycji nie posiada systemu radiowęzłów. O ewentualnych zagrożeniach lub w celu przekazania ważnych wiadomości (np. o ewakuacji) Zwiedzającym – informować będą opiekunowie ekspozycji wyposażeni w radiotelefony zapewniające bezpośrednią łączność z centralą Muzeum. Łączność ta działa w obie strony – np. na wezwanie pomocy medycznej do Zwiedzającego.

Możliwe jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na ekspozycje muzealne pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

ZAMEK

Do budynku prowadzi jedno wejście tzw. główne.  Przed drzwiami znajduje się jeden stopień. Brak podjazdu. W razie konieczności np. większej grupy lub osoby na wózku elektrycznym  możliwe jest skorzystanie z dodatkowego wejścia do budynku bezpośrednio z poziomu terenu przez dziedziniec wewnętrzny [prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby].

Szatnia usytuowana jest wewnątrz budynku, na parterze, prowadzą do niej trzy stopnie. Osoby z niepełnosprawnością nie są zobowiązane do korzystania z obuwia ochronnego obowiązującego w Muzeum.

W Muzeum realizowane są działania edukacyjne dla uczniów/osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych. Programy dostosowywane są do zgłoszonych potrzeb odbiorców. Muzeum prowadzi również programy stałe uwzględniające potrzeby ww. grup. Opracowany został  dostępny on-line przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 

Na ekspozycję I piętra i II piętra prowadzą klatki schodowe. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami dla osób na wózkach odbywa się z wykorzystaniem schodołazów gąsienicowych [PTR 160 firmy SANO]. W razie potrzeby Muzeum również dysponuje wózkami.

Korytarze i przejścia mają szerokość około 1,5 m umożliwiające poruszanie się osobom z asystentem. Na trasie zwiedzania I piętra, w miejscach o utrudnionej dostępności wyznaczono przejście alternatywne, całość ekspozycji jest w ten sposób dostępna.

Na II piętrze część wnętrz ma organiczną dostępność (m.in. zbyt wąskie ciągi komunikacyjne). Obiekty zabytkowe w Zamku umieszczone są w bezpośrednim zasięgu wzroku.

Ze względu na zabytkowy charakter wnętrz, nie jest możliwe poruszanie się po nich na wózkach elektrycznych. Istnieje możliwość skorzystania z wózków udostępnianych przez Muzeum.  

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

 

Komentarz do ekspozycji Zamku dostępny jest w postaci audioguidów indywidualnych
i stacjonarnych, tradycyjnej usługi przewodnickiej a także pobrania oprowadzania z komentarzem w PJM ze strony Głusi.TV lub www.zamek-lancut.pl. Dostępne jest wirtualne zwiedzanie Zamku.

Wybrane zbiory zamkowe dostępne są również w ramach zwiedzania sensorycznego oraz audiodeskrypcji.

 

Udogodnienia dla osób starszych

 

Osoby starsze i inne które tego potrzebują mogą być zwolnione z konieczności założenia obuwia ochronnego, mogą posługiwać się balkonikiem, laską z miękkim zakończeniem. Na życzenie mogą skorzystać – w celu krótkiego odpoczynku - z współczesnych krzeseł.  

 

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

 

Na parterze Zamku dostępne jest pomieszczenie, w którym można przewinąć dziecko.

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.

 

STAJNIE I WOZOWNIA

Do budynku Stajni prowadzi wejście główne od strony ul. 3 Maja 14 przed którym znajduje się wysoki stopień. Możliwe jest również wejście od strony dziedzińca wewnętrznego z poziomu terenu.

Do budynku Wozowni wejście prowadzi z poziomu terenu.

Wejścia do budynków, tak jak i trasy zwiedzania mają odpowiednią szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W obu budynkach ekspozycje dostępne są na jednym poziomie. Zbiory dostępne są przez system audioguidów, tradycyjnej usługi przewodnickiej, oprowadzania w PJM, dodatkowo w budynku Wozowni na monitorach można zobaczyć prezentacje pojazdów konnych [nie są one dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku]. 

 

EKSPOZYCJA IKON

Ekspozycja Ikon znajduje się w budynku Stajni (lewe skrzydło). Do budynku prowadzi jedno wejście. Ekspozycja dostępna jest z poziomu terenu. Zbiory dostępne przez tradycyjną usługę przewodnicką oraz usługi przewodnika w PJM.

 

STORCZYKARNIA

Budynek Storczykarni znajduje się we wschodniej części Parku, prowadzą do niej utwardzone i równe alejki parkowe, oraz aleja biegnąca przez Park od styku ulic Kościuszki i Gen. Sikorskiego do ul. 3 Maja. Cała ekspozycja dostępna jest z poziomu terenu.

Kolekcja storczyków w zdecydowanej większości umieszczona jest na wysokości osób. W wypadku osób niedowidzących, przy wparciu personelu Muzeum możliwe jest zwiedzanie sensoryczne - po wcześniejszym umówieniu (i w miarę kwitnienia roślin).

 

Budynek d. Kasyna Urzędniczego – ekspozycje dot. m.in. historii miasta

Do budynku d. Kasyna Urzędniczego prowadzi wejście u zbiegu ulic Zamkowej i Kościuszki. Do budynku prowadzi szerokie wejście z niskim progiem. Na pierwszą kondygnację prowadzą schody, na których zamontowano podest/ windę schodową. W budynku dostępne są windy osobowe. Na każdej kondygnacji znajdują się oznaczone toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbiory dostępne są przez tradycyjną usługę przewodnicką, usługę przewodnika w PJM.

W budynku realizowane są działania edukacyjne.

 

Budynek Oranżerii – Centrum Edukacji Tradycji (w przygotowaniu)

Budynek na terenie parku wewnętrznego. Docelowo budynek i nowe ekspozycje będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Planowane udostępnienie II poł. 2020 r. 

 

PARK WEWNĘTRZNY zwany PRZYZAMKOWYM I PARK ZEWNĘTRZNY zwany KRAJOBRAZOWYM  

Do parku zewnętrznego prowadzi z przyległych ulic pięć bram. W wypadku bramy położonej u zbiegu ulic Kościuszki i Gen. Sikorskiego znajduje się tam niski stopień, cztery pozostałe wejścia są z poziomu chodników. Na terenie obu parków wewnętrznego i zewnętrznego nie ma barier architektonicznych.

Czytelnie wyznaczone krawędzie alejek umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki utwardzeniu alejek parkowych, możliwe jest bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach ortopedycznych, wózkach z napędem elektrycznym oraz osób starszych przemieszczających się pieszo. Na terenie parku znajdują się ławki na których można odpocząć podczas spaceru.  

Informacje alfabetem Braille’a umieszczone są jedynie na terenie Ogrodu Włoskiego.


Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie